Print pagina
FAQ/Interpretatie
Toetspunten
Normtekst
Hoofdstuk 1 Inleiding
1.2 Onderwerp

Het onderwerp van deze beoordelingsrichtlijn is het managementsysteem van de sloopaannemer. 


De BRL SVMS-007 omvat eisen inzake:

-    het managementsysteem van de sloopaannemer;

-    deskundigheid van personeel;

-    de voorbereiding, uitvoering en oplevering van sloopprojecten;
-    de afvoer van vrijkomende sloopmaterialen afkomstig van
     sloopprojecten;
-    de arbeidsveiligheid en het milieu bij sloopprojecten;
-    de verlening en verlenging van het systeemcertificaat;
-    de certificatie-instelling en auditoren.


In paragraaf 1.4 is een definitie van het begrip slopen opgenomen. In hoofdstuk 4 van deze beoordelingsrichtlijn zijn proceseisen bepaald, gedifferentieerd naar drie soorten van projecten, die de sloopaannemer moet borgen in het managementsysteem.


Indien de sloopaannemer in een concrete situatie aan een derde uitsluitend materieel en arbeidskrachten uitleent c.q. verhuurt, zijn op deze uitleen c.q. verhuur de proceseisen in hoofdstuk 4 en de eisen ter zake de afvoer van sloopmaterialen in hoofdstuk 5 van deze beoordelingsrichtlijn niet van toepassing. Hoofdstuk 4 en 5 kunnen door de sloopaannemer niet worden uitgesloten van het managementsysteem.


Voor zover eisen in deze beoordelingsrichtlijn mede zijn ontleend aan de wet- en regelgeving op het gebied van milieu en arbeidsomstandigheden, wordt bij de desbetreffende eis daarnaar verwezen.
Geldend vanaf 31-01-2017
Hoofdstuk 1 Inleiding
1.2 Onderwerp
Toetspunt
Schouwingslijst
BRL SVMS-007
Bedrijf D I
Project
Paragraaf
FAQ/Interpretatie

Hier vindt u binnenkort de eventuele FAQ of interpretatie die horen bij deze (sub)paragraaf.