Print pagina
FAQ/Interpretatie
Toetspunten
Normtekst
Hoofdstuk 6 Verlening / verlenging van het systeemcertificaat
6.5 Periodieke projectbeoordelingen

Om de borging van het managementsysteem te toetsen, voert de CI projectbeoordelingen uit conform paragraaf 6.7. De resultaten van projectbeoordelingen worden aan de certificaathouder gerapporteerd. Indien noodzakelijk wordt de sloopaannemer door de certificerende instelling verplicht tot de uitvoering van corrigerende maatregelen.


Indien onder het certificaat meerdere werkmaatschappijen vallen geldt het volgende. Indien een afwijking bij één van de werkmaatschappijen is geconstateerd, wordt door de certificaathouder beoordeeld of deze afwijking ook bij de andere werkmaatschappij(en) optreedt en corrigerende maatregelen worden zo nodig ook in die werkmaatschappij(en) getroffen.


Wanneer de tussentijdse beoordelingsresultaten niet acceptabel zijn of wanneer de tekortkomingen onvoldoende worden gecorrigeerd, kan de certificerende instelling overgaan tot schorsing of in het uiterste geval tot het intrekken van het certificaat. Hierop is het gestelde in paragraaf 6.4 van toepassing.


Ten behoeve van de uitvoering van projectbeoordelingen en de controle van projectdocumenten tijdens audits, wordt door de sloopaannemer een overzicht van sloopprojecten bijgehouden. Dit overzicht bevat ten minste:

  • projectlocatie;
  • datum geplande aanvang werkzaamheden;
  • datum geplande afronding werkzaamheden;
  • projectidentificatie.

Om periodieke onaangekondigde projectbeoordelingen mogelijk te maken, wordt desgevraagd aan de certificerende instelling terstond een overzicht van lopende sloopprojecten beschikbaar gesteld. De CI voert de projectbeoordelingen zoveel mogelijk gespreid over het certificatiejaar uit.


Tijdens de projectbeoordeling wordt mede de toepassing van document SVMS-013 (Eisen te stellen aan de slooplocatie) beoordeeld. 

Geldend vanaf 31-01-2017
Hoofdstuk 6 Verlening / verlenging van het systeemcertificaat
6.5 Periodieke projectbeoordelingen
Toetspunt
Schouwingslijst
BRL SVMS-007
Bedrijf D I
Project
Paragraaf
Toetspunt 110
Schouwingslijst BRL SVMS-007 Wordt door de sloopaannemer een overzicht van sloopprojecten bijgehouden?
Bedrijf D I - A
Project -
Paragraaf 6.5
Toetspunt 111
Schouwingslijst BRL SVMS-007 Wordt desgevraagd aan de certificerende instelling terstond een overzicht van lopende sloopprojecten beschikbaar gesteld?
Bedrijf D I - A
Project -
Paragraaf 6.5
FAQ/Interpretatie
FAQ
Welke projecten moet je melden aan de certificatie-instelling?

Er geldt geen meldingsplicht aan de CI, maar de voorwaarde dat een overzicht van projecten wordt bijgehouden en desgevraagd aan de CI verstrekt. Bij onaangekondigde projectbeoordelingen dienen de projecten onmiddellijk aan de CI bekendgemaakt te worden.