Print pagina
FAQ/Interpretatie
Toetspunten
Normtekst
Hoofdstuk 4 Eisen te stellen aan het proces
4.3 Sloopprojecten waarbij10m3 of meer sloopmateriaal vrijkomt
4.3.6 Uitvoering Sloop

Het sloopproject dient volgens het projectwerkplan te worden uitgevoerd. Indien tijdens de werkzaamheden afgeweken wordt van het projectwerkplan, wordt dit geregistreerd en zo nodig wordt het projectwerkplan aangepast.

Op de slooplocatie dienen in ieder geval de volgende volledige (kopieën van) documenten aanwezig te zijn:

 • projectwerkplan;
 • afschrift van de sloopmelding zoals bedoeld in het Bouwbesluit 2012;
 • rapport van de asbestinventarisatie (indien van toepassing);
 • rapport van de eindbeoordeling van de asbestverwijdering (indien van toepassing);
 • V&G plan uitvoeringsfase (indien van toepassing).

Voor aanvang van de uitvoering van het sloopproject worden de betrokken medewerkers op basis van het projectwerkplan geïnstrueerd over de uitvoering van het sloopproject (waaronder de te nemen veiligheidsmaatregelen).


Gedurende de uitvoering van het sloopproject dient te worden voldaan aan (de relevante onderdelen uit) document SVMS-013 (Eisen te stellen aan de slooplocatie).


Gedurende de uitvoering van het sloopproject is ten minste één medewerker op de slooplocatie aanwezig die conform paragraaf 3.1.1 deskundig is op het gebied van asbest[1].


Bij aanvang en gedurende de uitvoering van het sloopproject is op de projectlocatie een logboek aanwezig, waarin ten minste de volgende zaken worden bijgehouden:

 • algemene projectgegevens;
 • verantwoordelijke voor het bijhouden van het logboek;
 • instructie van medewerkers;
 • wijzigingen op het projectwerkplan;
 • globale omschrijving van werkzaamheden die zijn uitgevoerd en zo nodig de omstandigheden waaronder;
 • tussentijdse controles en opleveringen door opdrachtgever;
 • controles door bevoegde instanties en certificatie-instelling;
 • afwijkingen, klachten en incidenten.

Het logboek bevat zowel eenmalige als dagelijkse registraties. Iedere registratie is voorzien van een datum en paraaf van degene die de registratie heeft aangetekend.


[1] Deze eis geldt niet indien het bouwwerk of object dat wordt gesloopt is gebouwd / vervaardigd op of na 01-01-1994.

Geldend vanaf 31-01-2017
Hoofdstuk 4 Eisen te stellen aan het proces
4.3 Sloopprojecten waarbij10m3 of meer sloopmateriaal vrijkomt
4.3.6 Uitvoering Sloop
Toetspunt
Schouwingslijst
BRL SVMS-007
Bedrijf D I
Project
Paragraaf
Toetspunt 071
Schouwingslijst BRL SVMS-007 Zijn de vereiste (kopieën van) documenten aanwezig op de slooplocatie.
Bedrijf D I - A afwijking als niet aanwezig en B afwijking als niet compleet. A/B1
A afwijking als niet aanwezig en B afwijking als niet compleet. Project A/B1
Paragraaf 4.3.6
Toetspunt 072
Schouwingslijst BRL SVMS-007 Is er voor aanvang van de uitvoering een instructie geweest aan de betrokken medewerkers over de uitvoering van het project en de veiligheidsmaatregelen?
Bedrijf D I - A
Project A
Paragraaf 4.3.6
Toetspunt 073
Schouwingslijst BRL SVMS-007 Wordt tijdens de uitvoering voldaan aan de eisen uit de SVMS-013?
Bedrijf D I - -
Project A
Paragraaf 4.3.6
Toetspunt 074
Schouwingslijst BRL SVMS-007 Is bij het slopen van een bouwwerk of object van voor 1994 ten minste één op het gebied van asbest deskundig medewerker aanwezig?
Bedrijf D I - A
A of B afwijking situationeel te bepalen, afhankelijk van deel van de normparagraaf waarop de afwijking betrekking heeft en / of de aard van de afwijkingen en de specifieke omstandigheden (zoals het moment in het sloopproces waarin de afwijking zich voordoet). Project A/B2
Paragraaf 4.3.6
Toetspunt 075
Schouwingslijst BRL SVMS-007 Is er op de projectlocatie een logboek aanwezig en wordt dit bijgehouden.
Bedrijf D I - -
Project B
Paragraaf 4.3.6
FAQ/Interpretatie
FAQ
Bij sloopprojecten van > 10 m3: moet de rapportage van de eindbeoordeling asbest aanwezig zijn? En het asbestinventarisatierapport?

Op de slooplocatie dient, voor zover van toepassing, zowel de rapportage van de asbestinventarisatie als de eindbeoordeling aanwezig te zijn.

Moet een Uitvoerder of Voorman Sloopwerken gedurende de hele dag op een werk aanwezig zijn?

De sloopaannemer beschrijft in het projectwerkplan de aard en mate van betrokkenheid van de deskundigen. Gedurende de uitvoering van het sloopproject is ten minste één medewerker op de slooplocatie aanwezig die conform paragraaf 3.1.1 deskundig is op het gebied van asbest – met uitzondering van projecten waarbij het bouwwerk van na 1-1-1994 is. Andere eisen t.a.v. de slooplocatie staan in SVMS-013.

Welke melding Bouwbesluit wordt bedoeld? Startmelding aan gemeente / Omgevingsdienst of melding die in plaats is gekomen van omgevingsvergunning?

De sloopaannemer dient te borgen dat zowel de sloopmelding alsmede de startmelding, beiden conform het Bouwbesluit 2012, zijn ingediend.