Print pagina
FAQ/Interpretatie
Toetspunten
Normtekst
Hoofdstuk 1 Inleiding
1.4 Termen en definities

Slopen

Het geheel of gedeeltelijk afbreken en / of demonteren van bouwwerken en objecten, alsmede zaken die daarmee aard- en nagelvast zijn verbonden, met uitzondering van het verwijderen van asbest zoals bedoeld in het Arbeidsomstandighedenbesluit en Asbestverwijderingsbesluit 2005.


Sloopaannemer

De volgens de onderhavige beoordelingsrichtlijn gecertificeerde rechtspersoon of natuurlijke persoon (certificaathouder) die (mede) als bedrijf dat sloopwerkzaamheden uitvoert staat ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel en daadwerkelijk sloopwerkzaamheden uitvoert. Het is onder de voorwaarden genoemd in paragraaf 6.3 toegestaan om meerdere werkmaatschappijen binnen een concern op één certificaat te vermelden.


Spoedeisend sloopproject

Sloopproject waarvoor de omstandigheden vereisen dat onmiddellijk met het werk begonnen wordt, waardoor de gebruikelijke werkvoorbereiding niet kan plaatsvinden. Voorbeelden zijn brand, acuut instortingsgevaar, direct gevaar voor milieu en omgeving of andere vergelijkbare calamiteiten.


Sloopmaterialen

Materialen (en producten) die vrijkomen bij het slopen, waarvoor ter zake scheiding op de slooplocatie en afzet eisen zijn gesteld in de hoofdstukken 4 en 5. Daar waar in dit document wordt gesproken over sloopmaterialen, worden ook sloopmaterialen bedoeld die als een gevaarlijke afvalstof in de zin van de Regeling Europese afvalstoffenlijst worden aangemerkt. Indien een bepaling uitsluitend betrekking heeft op sloopmaterialen die als een gevaarlijke afvalstof dienen te worden aangemerkt, wordt dat expliciet aangegeven.


Gevaarlijke afvalstoffen

Gevaarlijke afvalstoffen zoals bedoeld in artikel 1.1, eerste lid, van de Wet milieubeheer.


Certificatie-instelling

Een instelling die voldoet aan hoofdstuk 7 en waarmee de sloopaannemer een certificatieovereenkomst heeft afgesloten (hierna ook aangeduid als CI).


Certificatieperiode

Een periode van 3 jaar waarvoor een certificaat conform deze beoordelingsrichtlijn wordt verstrekt, gerekend vanaf de datum van afgifte van het certificaat.


Certificatiejaar

Een opeenvolgende periode van 12 maanden, gerekend vanaf de datum van afgifte van het certificaat.


Geldend vanaf 31-01-2017
Hoofdstuk 1 Inleiding
1.4 Termen en definities
Toetspunt
Schouwingslijst
BRL SVMS-007
Bedrijf D I
Project
Paragraaf
FAQ/Interpretatie