Print pagina
FAQ/Interpretatie
Toetspunten
Normtekst
Hoofdstuk 3 Management van personeel en middelen
3.1 Personeel
3.1.1 Opleiding en kwalificatie personeel

Bij de sloopaannemer dienen deskundigen werkzaam te zijn volgens tabel 3.1.1.1.

Tabel 3.1.1.1: aantal deskundigen gerelateerd aan het gemiddeld aantal medewerkers van de organisatie[1]

Aantal medewerkers

Voorman Sloopwerken

Uitvoerder Sloopwerken

1-10

1

-

11-25

2

1

26-45

3

2

45 en meer

4

3


De Voorman Sloopwerken en de Uitvoerder Sloopwerken dienen deskundig te zijn op het gebied van de eindtermen die door de Stichting Vakopleidingen Sloopbedrijf (SVS) zijn gesteld aan de respectievelijke deskundigheidsniveaus. Dit dient te worden aangetoond door middel van een diploma afgegeven door SVS of een daarmee vergelijkbare deskundigheidsverklaring. In het laatste geval dient gespecificeerd per eindterm te worden aangetoond dat de persoon beschikt over de vereiste deskundigheid.


De asbestdeskundigheid zoals bedoeld in de paragrafen 4.2 en 4.3.6 dient te bestaan uit een opleiding of instructie waarin

  • kennis van de verschillende soorten en toepassingen van asbest;
  • het kunnen herkennen van asbest en kunnen inschatten van de mate van hechtgebondenheid;
  • kennis van de risico’s voor de gezondheid bij het aantreffen van asbest;
  • weten hoe te handelen bij het onverhoeds aantreffen van asbest.

De sloopaannemer dient er zorg voor te dragen dat personeel (eigen en van derden) dat sloopprojecten uitvoert:

  • voor de functie bekwaam is (door opleiding, ervaring of elders verworven competenties);
  • zonder taalbelemmeringen kan communiceren.De sloopaannemer dient:
  • een overzicht bij te houdenvan betrokken medewerkers met naam en functie;
  • voorafgaand aan de kwalificatie van een persoon te toetsen dat medewerkers voldoen aan de gestelde deskundigheidseisen ;
  • geschikte registraties bij te houden van de kwalificaties.[1] Onder het aantal medewerkers zoals bedoeld in tabel 3.1.1.1 wordt verstaan het gemiddeld aantal medewerkers (uitgedrukt in full time eenheden) op jaarbasis dat betrokken is bij de uitvoering van de sloopwerkzaamheden. Hierbij worden de ingehuurde krachten meegerekend. Een medewerker in de systematiek van tabel 3.1.1.1 mag maar één keer meetellen. Een persoon die voldoet aan de deskundigheidseisen van de Voorman Sloopwerken en de Uitvoerder Sloopwerken, telt dus mee voor Voorman Sloopwerken of Uitvoerder Sloopwerken en niet voor beide.

Geldend vanaf 31-01-2017
Hoofdstuk 3 Management van personeel en middelen
3.1 Personeel
3.1.1 Opleiding en kwalificatie personeel
Toetspunt
Schouwingslijst
BRL SVMS-007
Bedrijf D I
Project
Paragraaf
Toetspunt 042
Schouwingslijst BRL SVMS-007 Zijn er voldoende medewerkers werkzaam binnen de organisatie die voldoen aan de eisen voor Voorman en Uitvoerder Sloopwerken werkzaam?
Bedrijf D I - A
Project -
Paragraaf 3.1.1
Toetspunt 043
Schouwingslijst BRL SVMS-007 Voldoet daarvoor aangesteld personeel aan de eisen ter zake asbestdeskundigheid.
Bedrijf D I - A
Project A
Paragraaf 3.1.1
Toetspunt 044
Schouwingslijst BRL SVMS-007 Is personeel (eigen en van derden) dat sloopprojecten uitvoert bekwaam en kunnen zij zonder taalbelemmeringen communiceren.
Bedrijf D I - B
Project B
Paragraaf 3.1.1
FAQ/Interpretatie

Hier vindt u binnenkort de eventuele FAQ of interpretatie die horen bij deze (sub)paragraaf.