Print pagina
FAQ/Interpretatie
Toetspunten
Normtekst
Hoofdstuk 3 Management van personeel en middelen
3.1 Personeel
3.1.1 Opleiding en kwalificatie personeel

Bij de sloopaannemer dienen deskundigen werkzaam te zijn volgens tabel 3.1.1.1.

Tabel 3.1.1.1: aantal deskundigen gerelateerd aan het gemiddeld aantal medewerkers van de organisatie[1]

Aantal medewerkers

Voorman Sloopwerken

Uitvoerder Sloopwerken

1-10

1

-

11-25

2

1

26-45

3

2

45 en meer

4

3


De Voorman Sloopwerken en de Uitvoerder Sloopwerken dienen deskundig te zijn op het gebied van de eindtermen die door de Stichting Vakopleidingen Sloopbedrijf (SVS) zijn gesteld aan de respectievelijke deskundigheidsniveaus. Dit dient te worden aangetoond door middel van een diploma afgegeven door SVS of een daarmee vergelijkbare deskundigheidsverklaring. In het laatste geval dient gespecificeerd per eindterm te worden aangetoond dat de persoon beschikt over de vereiste deskundigheid.


De asbestdeskundigheid zoals bedoeld in de paragrafen 4.2 en 4.3.6 dient te bestaan uit een opleiding of instructie waarin

  • kennis van de verschillende soorten en toepassingen van asbest;
  • het kunnen herkennen van asbest en kunnen inschatten van de mate van hechtgebondenheid;
  • kennis van de risico’s voor de gezondheid bij het aantreffen van asbest;
  • weten hoe te handelen bij het onverhoeds aantreffen van asbest.

De sloopaannemer dient er zorg voor te dragen dat personeel (eigen en van derden) dat sloopprojecten uitvoert:

  • voor de functie bekwaam is (door opleiding, ervaring of elders verworven competenties);
  • zonder taalbelemmeringen kan communiceren.De sloopaannemer dient:
  • een overzicht bij te houdenvan betrokken medewerkers met naam en functie;
  • voorafgaand aan de kwalificatie van een persoon te toetsen dat medewerkers voldoen aan de gestelde deskundigheidseisen ;
  • geschikte registraties bij te houden van de kwalificaties.[1] Onder het aantal medewerkers zoals bedoeld in tabel 3.1.1.1 wordt verstaan het gemiddeld aantal medewerkers (uitgedrukt in full time eenheden) op jaarbasis dat betrokken is bij de uitvoering van de sloopwerkzaamheden. Hierbij worden de ingehuurde krachten meegerekend. Een medewerker in de systematiek van tabel 3.1.1.1 mag maar één keer meetellen. Een persoon die voldoet aan de deskundigheidseisen van de Voorman Sloopwerken en de Uitvoerder Sloopwerken, telt dus mee voor Voorman Sloopwerken of Uitvoerder Sloopwerken en niet voor beide.

Geldend vanaf 31-01-2017
Hoofdstuk 3 Management van personeel en middelen
3.1 Personeel
3.1.1 Opleiding en kwalificatie personeel
Toetspunt
Schouwingslijst
BRL SVMS-007
Bedrijf D I
Project
Paragraaf
Toetspunt 042
Schouwingslijst BRL SVMS-007 Zijn er voldoende medewerkers werkzaam binnen de organisatie die voldoen aan de eisen voor Voorman en Uitvoerder Sloopwerken werkzaam?
Bedrijf D I - A
Project -
Paragraaf 3.1.1
Toetspunt 043
Schouwingslijst BRL SVMS-007 Voldoet daarvoor aangesteld personeel aan de eisen ter zake asbestdeskundigheid.
Bedrijf D I - A
Project A
Paragraaf 3.1.1
Toetspunt 044
Schouwingslijst BRL SVMS-007 Is personeel (eigen en van derden) dat sloopprojecten uitvoert bekwaam en kunnen zij zonder taalbelemmeringen communiceren.
Bedrijf D I - B
Project B
Paragraaf 3.1.1
FAQ/Interpretatie
FAQ
Asbestdeskundigheid is dit ADK, of DAV (I en II) of DTA of mag dit ook eigen opleiding zijn?

In de BRL SVMS-007 staan de punten waaruit de deskundigheid dient te bestaan genoemd. De deskundigheid moet worden aangetoond door opleiding of instructie. Dat mag ook een eigen / bedrijfsinterne opleiding of instructie zijn.

Wat verstaat men onder asbestherkenning?

In de BRL SVMS-007 staan in paragraaf 3.1.1 de punten waaruit de asbestdeskundigheid dient te bestaan, genoemd.

Is er een geldigheidsduur aan de cursus / het diploma Voorman Sloopwerken of Uitvoerder Sloopwerken verbonden? Een VCA certificaat is bijvoorbeeld 10 jaar geldig.

Er is geen geldigheidsduur verbonden aan het diploma zoals wordt afgegeven door SVS.

Bij bepalen van de personele deskundigheid staat dat meegeteld moeten worden de bij de uitvoering van sloopwerk betrokken personeel. Valt een werkvoorbereider of VG functionaris daar onder?

Ja, voor zover deze betrokken is bij de uitvoering van de sloopprojecten.

Een gediplomeerde Uitvoerder Bouw. Is dit gelijk aan Uitvoerder Sloopwerken?

Deze persoon zal aan een (belangrijk) deel van de kennisvereisten voor de Uitvoerder Sloopwerken voldoen, maar voor een aantal eindtermen die specifiek betrekking hebben op slopen zal aanvullende opleiding nodig zijn.

Wordt inleenpersoneel of worden ingehuurde krachten meegerekend in de tabel voor aantal Voorman / Uitvoerder Sloopwerken?

Ja, volgens voetnoot 1 bij paragraaf 3.1.1:


Onder het aantal medewerkers zoals bedoeld in tabel 3.1.1.1 wordt verstaan het gemiddeld aantal medewerkers (uitgedrukt in full time eenheden) op jaarbasis dat betrokken is bij de uitvoering van de sloopwerkzaamheden. Hierbij worden de ingehuurde krachten meegerekend. Een medewerker in de systematiek van tabel 3.1.1.1 mag maar één keer meetellen. Een persoon die voldoet aan de deskundigheidseisen van de Voorman Sloopwerken en de Uitvoerder Sloopwerken, telt dus mee voor Voorman Sloopwerken of Uitvoerder Sloopwerken en niet voor beide.

Wat zijn kritische werkzaamheden waarvoor Voorman of Uitvoerder Sloopwerken op locatie aanwezig moet zijn?

In de BRL SVMS-007 staat het aantal deskundigen waarover de certificaathouder binnen de bedrijfsorganisatie moet beschikken. De certificaathouder (sloopaannemer) moet zelf op projectniveau bepalen en motiveren welke deskundigheid vereist is voor de uitvoering van het desbetreffende project.

Een medewerker met 25 jaar ervaring, maar geen diploma. Wat dan?

In de BRL SVMS-007 staat het aantal deskundigen waarover de certificaathouder binnen de bedrijfsorganisatie moet beschikken. De sloopaannemer mag zelf bepalen welke medewerker hij hiervoor laat kwalificeren.

Mag ook een medewerker van kantoor de cursus Uitvoerder Sloopwerken volgen?

Ja. In de BRL SVMS-007 staat het aantal deskundigen waarover de certificaathouder binnen de bedrijfsorganisatie moet beschikken. De certificaathouder (sloopaannemer) moet zelf op projectniveau bepalen en motiveren welke deskundigheid vereist is voor de uitvoering van het desbetreffende project.

Worden er in de BRL SVMS-007 eisen gesteld aan wie in het bedrijf Voorman Sloopwerken en Uitvoerder Sloopwerken moet zijn?

In de BRL SVMS-007 staat het aantal deskundigen waarover de certificaathouder binnen de bedrijfsorganisatie moet beschikken. De certificaathouder (sloopaannemer) moet zelf op projectniveau bepalen en motiveren welke deskundigheid vereist is voor de uitvoering van het desbetreffende project. Overigens geldt wel dat de Voorman Sloopwerken en de Uitvoerder Sloopwerken deskundig dienen te zijn op het gebied van de eindtermen die door de Stichting Vakopleidingen Sloopbedrijf (SVS) zijn gesteld aan de respectievelijke deskundigheidsniveaus. Of van gelijkwaardig niveau zijn.