Print pagina
FAQ/Interpretatie
Toetspunten
Normtekst
Hoofdstuk 4 Eisen te stellen aan het proces
4.2 Sloopprojecten waarbij minder dan 10m3 sloopmateriaal vrijkomt

Voor het uitvoeren van sloopprojecten waarbij minder dan 10 m3 sloopmateriaal vrijkomt dient de sloopaannemer te beschikken over een procedure, waarmee wordt geborgd dat:

  • voorafgaand aan de uitvoering van het sloopproject er afspraken met de opdrachtgever zijn gemaakt over uitvoering van het sloopproject, deze zijn gedocumenteerd en daarin tevens wordt aangegeven dat de sloopaannemer werkt volgens deze beoordelingsrichtlijn en hiervoor gecertificeerd is;
  • voorafgaand aan de uitvoering van het sloopproject de betrokken medewerkers worden geïnstrueerd over de aard en uitvoeringswijze van de werkzaamheden en de projectorganisatie (waaronder de te nemen veiligheidsmaatregelen);
  • voorafgaand aan het sloopproject wordt nagegaan of een wettelijke asbestinventarisatieplicht geldt (Asbestverwijderingsbesluit 2005 en het Arbeidsomstandighedenbesluit), en zo ja, of deze is uitgevoerd en eventueel aanwezige asbestbronnen zijn verwijderd en een eindbeoordeling is uitgevoerd (asbestvrijgave);
  • gedurende de uitvoering van het sloopproject wordt voldaan aan document SVMS-013 (Eisen te stellen aan de slooplocatie) en de medewerkers hierover geïnstrueerd zijn;
  • de afvoer van vrijkomende sloopmaterialen plaatsvindt volgens paragraaf 4.3.7 en de begeleidingsbrieven gedurende een periode van ten minste 5 jaar worden bewaard;
  • tijdens de uitvoering van het sloopproject ten minste één medewerker op de slooplocatie aanwezig is die conform paragraaf 3.1.1 deskundig is op het gebied van asbest[1].

De werkprocedure dient te zijn geïmplementeerd in de organisatie en te worden toegepast.


[1] Deze eis geldt niet indien het bouwwerk of object dat wordt gesloopt is gebouwd / vervaardigd op of na 01-01-1994.

Geldend vanaf 31-01-2017
Hoofdstuk 4 Eisen te stellen aan het proces
4.2 Sloopprojecten waarbij minder dan 10m3 sloopmateriaal vrijkomt
Toetspunt
Schouwingslijst
BRL SVMS-007
Bedrijf D I
Project
Paragraaf
Toetspunt 056
Schouwingslijst BRL SVMS-007 Is er een procedure voor het uitvoeren van sloopprojecten waarbij minder dan 10 m3 sloopmateriaal vrijkomt.
Bedrijf D I A afwijking als niet aanwezig en B afwijking als niet compleet. A/B1 -
Project -
Paragraaf 4.2
Toetspunt 057
Schouwingslijst BRL SVMS-007 Is de procedure voor het uitvoeren van sloopprojecten waarbij minder dan 10 m3 sloopmateriaal vrijkomt geïmplementeerd in de organisatie en wordt deze toegepast.
Bedrijf D I - A of B afwijking situationeel te bepalen, afhankelijk van deel van de normparagraaf waarop de afwijking betrekking heeft en / of de aard van de afwijkingen en de specifieke omstandigheden (zoals het moment in het sloopproces waarin de afwijking zich voordoet). A/B2
A of B afwijking situationeel te bepalen, afhankelijk van deel van de normparagraaf waarop de afwijking betrekking heeft en / of de aard van de afwijkingen en de specifieke omstandigheden (zoals het moment in het sloopproces waarin de afwijking zich voordoet). Project A/B2
Paragraaf 4.2
FAQ/Interpretatie