Print pagina
FAQ/Interpretatie
Toetspunten
Normtekst
Hoofdstuk 4 Eisen te stellen aan het proces
4.3 Sloopprojecten waarbij10m3 of meer sloopmateriaal vrijkomt
4.3.1 Werkaanvraagbeoordeling

De sloopaannemer dient te beschikken over een procedure waarmee voor sloopprojecten waarbij 10 m3 of meer sloopmateriaal vrijkomt wordt beoordeeld of:

  • de algemene gegevens van opdrachtgever, projectlocatie en de aard en uitvoering van het sloopproject bekend en gedocumenteerd zijn;
  • een wettelijke asbestinventarisatie is vereist (Asbestverwijderingsbesluit 2005 en het Arbeidsomstandighedenbesluit), en zo ja, of deze is uitgevoerd door een gecertificeerd asbestinventarisatiebureau;
  • bouwprocesbepalingen uit hoofdstuk 2, afdeling 5, van het Arbeidsomstandighedenbesluit van toepassing zijn (zoals kennisgeving, V&G plan ontwerpfase en aanstelling coördinator ontwerp- en uitvoeringsfase);
  • kennis en materieel in voldoende mate beschikbaar zijn om het sloopproject uit te voeren en of kan worden voldaan aan overige klanteisen;
  • mede op basis van de bovenstaande gegevens, wordt ingegaan op de werkaanvraag.

Een werkaanvraag dient op bovenstaande wijze te worden beoordeeld en de resultaten dienen te worden geregistreerd. De werkaanvraag beoordeling dient te worden uitgevoerd door een volgens het managementsysteem deskundig en bevoegd persoon.


Ontbrekende gegevens worden gemarkeerd, onder opgave van reden. Indien de opdrachtgever geen of onvoldoende gevolg heeft gegeven aan zijn wettelijke verplichtingen ten aanzien van de asbestinventarisatie en / of de toepasselijke bouwprocesbepalingen, dient de sloopaannemer de opdrachtgever schriftelijk te informeren over diens verantwoordelijkheid.

Geldend vanaf 31-01-2017
Hoofdstuk 4 Eisen te stellen aan het proces
4.3 Sloopprojecten waarbij10m3 of meer sloopmateriaal vrijkomt
4.3.1 Werkaanvraagbeoordeling
Toetspunt
Schouwingslijst
BRL SVMS-007
Bedrijf D I
Project
Paragraaf
Toetspunt 058
Schouwingslijst BRL SVMS-007 Is er een procedure voor het uitvoeren van sloopprojecten waarbij meer dan 10 m3 sloopmateriaal vrijkomt?
Bedrijf D I A afwijking als niet aanwezig en B afwijking als niet compleet. A/B1 -
Project -
Paragraaf 4.3.1
Toetspunt 059
Schouwingslijst BRL SVMS-007 Worden werkaanvragen volgens procedure beoordeeld door een bevoegd persoon uitgevoerd en worden de resultaten geregistreerd?
Bedrijf D I - B
Project -
Paragraaf 4.3.1
Toetspunt 060
Schouwingslijst BRL SVMS-007 Wordt de opdrachtgever indien nodig gewezen op zijn verantwoordelijkheid ten aanzien van de asbestinventarisatie en / of de toepasselijke bouwprocesbepalingen?
Bedrijf D I - B
Project B
Paragraaf 4.3.1
Toetspunt
Schouwingslijst BRL SVMS-007 -
Bedrijf D I - -
Project -
Paragraaf -
FAQ/Interpretatie