Print pagina
FAQ/Interpretatie
Toetspunten
Normtekst
Hoofdstuk 4 Eisen te stellen aan het proces
4.3 Sloopprojecten waarbij10m3 of meer sloopmateriaal vrijkomt
4.3.3 Aanbieding

Voorafgaand aan de uitvoering van het sloopproject wordt een schriftelijke aanbieding / offerte uitgebracht. De aanbieding vindt mede plaats op basis van de werkaanvraagbeoordeling en de stoffeninventarisatie, voor zover die in dit stadium is uitgevoerd.


In de schriftelijke aanbieding wordt aangegeven dat de sloopaannemer werkt volgens deze beoordelingsrichtlijn en hiervoor gecertificeerd is. Tevens dienen in de offerte de in deze beoordelingsrichtlijn onderscheiden processtappen te worden benoemd. Dit betreft: inspectie / stoffeninventarisatie, werkvoorbereiding, uitvoering, afvoer sloopmaterialen, oplevering en stoffenverantwoording. In de offerte dient, indien van toepassing, de verantwoordelijkheid van de opdrachtgever omtrent de afsluiting van nutsvoorzieningen te zijn omschreven.


De alinea hierboven betreffende hetgeen moet worden opgenomen in de schriftelijke aanbieding, geldt niet indien sprake is van een aanbesteding. In dat geval wordt gewerkt volgens het bestek en de toepasselijke aanbestedingsprocedure.

Geldend vanaf 31-01-2017
Hoofdstuk 4 Eisen te stellen aan het proces
4.3 Sloopprojecten waarbij10m3 of meer sloopmateriaal vrijkomt
4.3.3 Aanbieding
Toetspunt
Schouwingslijst
BRL SVMS-007
Bedrijf D I
Project
Paragraaf
Toetspunt 063
Schouwingslijst BRL SVMS-007 Worden offertes schriftelijk uitgebracht, voorzien van de vereiste informatie?
Bedrijf D I - B
Project -
Paragraaf 4.3.3
FAQ/Interpretatie
FAQ
Paragraaf 4.3.3 van SVMS-007 - In de schriftelijke aanbieding / offerte dienen de in de BRL onderscheiden processtappen te worden benoemd. Hoe uitgebreid moet dit in de offerte worden omschreven?

Er kan worden volstaan met de vermelding uit welke stappen het ‘gecertificeerde sloopproces’ bestaat, namelijk: inspectie / stoffeninventarisatie, werkvoorbereiding, uitvoering, afvoer sloopmaterialen, oplevering en stoffenverantwoording. Uiteraard kan de sloopaannemer indien gewenst een meer uitgebreide toelichting opnemen. Dit geldt niet indien sprake is van een aanbesteding. In dat geval wordt gewerkt volgens het bestek en de toepasselijke aanbestedingsprocedure.