Print pagina
FAQ/Interpretatie
Toetspunten
Normtekst
Hoofdstuk 7 Eisen aan de Certificerende Instelling
7.3 Kwalificatie-eisen eindbeoordelaar en beslisser

De eindbeoordelaar c.q. beslisser die door de CI wordt ingezet voor het certificatieonderzoek dient:

  • te voldoen aan de eisen zoals genoemd in paragraaf 7.2, met uitzondering van diploma Voorman Sloop;
  • geen directe of indirecte betrokkenheid bij de uitvoering van het certificatieonderzoek van de betreffende opdrachtnemer;
  • de bevoegdheid hebben van de eigen organisatie voor het nemen van beslissingen in het kader van certificatieonderzoek.

Geldend vanaf 31-01-2017
Hoofdstuk 7 Eisen aan de Certificerende Instelling
7.3 Kwalificatie-eisen eindbeoordelaar en beslisser
Toetspunt
Schouwingslijst
BRL SVMS-007
Bedrijf D I
Project
Paragraaf
FAQ/Interpretatie