Print pagina
FAQ/Interpretatie
Toetspunten
Normtekst
Hoofdstuk 6 Verlening / verlenging van het systeemcertificaat
6.4 Periodieke beoordeling

Tijdens de certificatieperiode wordt door de certificerende instelling een beoordelingsprogramma uitgevoerd dat bestaat uit het jaarlijks beoordelen van dedoeltreffendheid en juiste toepassing van het managementsysteem. De tijdsbesteding hiervoor is opgenomen in paragraaf 6.7. De eerste beoordeling na de initiële certificaatverstrekking vindt plaats binnen 12 maanden, gerekend vanaf de datum van de initiële beoordeling. Periodieke beoordelingen worden uitgevoerd conform het algemeen reglement van de certificatie-instelling.


De resultaten van periodieke beoordelingen worden aan de certificaathouder gerapporteerd. Indien noodzakelijk wordt de sloopaannemer door de certificerende instelling verplicht tot de uitvoering van corrigerende maatregelen.


Indien onder het certificaat meerdere werkmaatschappijen vallen geldt het volgende. Indien een afwijking bij één van de werkmaatschappijen is geconstateerd, wordt door de certificaathouder beoordeeld of deze afwijking ook bij de andere werkmaatschappij(en) optreedt en corrigerende maatregelen worden zo nodig ook in die werkmaatschappij(en) getroffen.


Wanneer de tussentijdse beoordelingsresultaten niet acceptabel zijn of wanneer de tekortkomingen onvoldoende worden gecorrigeerd, kan de certificerende instelling overgaan tot schorsing of in het uiterste geval tot het intrekken van het certificaat.


Het certificaat wordt in ieder geval geschorst of ingetrokken indien naar het oordeel van de certificatie-instelling:

  • kritieke afwijkingen (A afwijkingen, inhoudende tekortkomingen die een onmiddellijk kritiek effect hebben op het managementsysteem) niet of onvoldoende worden gecorrigeerd binnen de door de certificatie-instelling gestelde termijn, met een maximale termijn van 3 maanden;
  • niet kritieke afwijkingen (B afwijkingen, inhoudende tekortkomingen die een negatief effect [kunnen] hebben op het managementsysteem) niet of onvoldoende worden gecorrigeerd binnen de door de certificatie-instelling gestelde termijn, met een maximale termijn van 6 maanden;
  • verwijtbaar significant onveilige situaties worden gecreëerd of normelementen (zodanig) worden overtreden dat direct nadelige gevolgen voor het milieu kunnen optreden.


Het CCvD Slopen kan aan de schorsing en intrekking van certificaten door de certificatie-instelling nadere voorwaarden verbinden.


Indien het certificaat conform de VGM Checklist Aannemers van de sloopaannemer gedurende de certificatieperiode wordt ingetrokken, opgeschort of vervalt, wordt ook het certificaat conform deze beoordelingsrichtlijn opgeschort. De sloopaannemer stelt de CI direct op de hoogte van wijzigingen in de certificatie conform de VGM Checklist Aannemers. 

Geldend vanaf 31-01-2017
Hoofdstuk 6 Verlening / verlenging van het systeemcertificaat
6.4 Periodieke beoordeling
Toetspunt
Schouwingslijst
BRL SVMS-007
Bedrijf D I
Project
Paragraaf
FAQ/Interpretatie