Print pagina
FAQ/Interpretatie
Toetspunten
Normtekst
Hoofdstuk 5 Eisen te stellen aan vrijkomende sloopmaterialen


Dit hoofdstuk is van toepassing op de bij sloopprojecten vrijkomende sloopmaterialen.


Door de sloopaannemer vindt een registratie plaats van bedrijven die door de sloopaannemer worden ingeschakeld voor de afname van vrijkomende sloopmaterialen.


Door de sloopaannemer wordt daarbij van elke combinatie sloopmateriaal / afnemer de volgende informatie vastgelegd[1]:

  1. NAW-gegevens van de afnemer;
  2. verificatie dat de afnemer bevoegd is om het sloopmateriaal te ontvangen;
  3. omschrijving van het sloopmateriaal, de Euralcode en de acceptatiecriteria van de afnemer;
  4. wijze waarop bij de uitvoering van het sloopproject en de afzet van het sloopmateriaal wordt geborgd dat aan deze acceptatiecriteria wordt voldaan, inclusief de beheersmaatregelen en interne controle-mechanismen gebaseerd op een risicoanalyse.


De voornoemde informatie van afnemers wordt door de sloopaannemer ten minste eenmaal per jaar geactualiseerd.


In de risicoanalyse zoals bedoeld onder 4 wordt in ieder geval rekening gehouden met de volgende aspecten:

  • soort / type sloopmateriaal;
  • tolerantie van de afnemer voor afwijking van de acceptatiecriteria.

De registratie van afnemers omvat ten minste de afnemers van categorieën van sloopmaterialen die op grond van de Regeling Bouwbesluit 2012 aan de bron dienen te worden gescheiden (artikel 8.9 Bouwbesluit 2012, juncto artikel 4.1 Regeling Bouwbesluit 2012).[1] De informatie die op deze wijze wordt uitgewisseld en geregistreerd sluit aan bij het Besluit melden van bedrijfsafvalstoffen en gevaarlijke afvalstoffen, waarbij voorafgaand aan de afgifte de omschrijving, samenstelling en EURAL-code uitgewisseld dienen te worden.

Geldend vanaf 31-01-2017
Hoofdstuk 5 Eisen te stellen aan vrijkomende sloopmaterialen
Toetspunt
Schouwingslijst
BRL SVMS-007
Bedrijf D I
Project
Paragraaf
Toetspunt 100
Schouwingslijst BRL SVMS-007 Vindt een registratie plaats van de afnemers van vrijkomende sloopmaterialen die door de sloopaannemer worden ingeschakeld?
Bedrijf D I - A
A afwijking als niet aanwezig en B afwijking als niet compleet. Project A/B1
Paragraaf 5
Toetspunt 101
Schouwingslijst BRL SVMS-007 Is een risicoanalyse uitgevoerd van de wijze waarop bij de uitvoering van het sloopproject en de afzet van het sloopmateriaal wordt geborgd dat aan acceptatiecriteria van afnemers wordt voldaan, inclusief de beheersmaatregelen en interne controlemechanismen gebaseerd op een risicoanalyse?
Bedrijf D I - A
Project B
Paragraaf 5
Toetspunt 102
Schouwingslijst BRL SVMS-007 Wordt de registratie van afnemers en de risicoanalyse ten minste eenmaal per jaar geactualiseerd?
Bedrijf D I - B
Project B
Paragraaf 5
FAQ/Interpretatie
FAQ
Soms weigeren afnemers van sloopmaterialen een productblad in te vullen, dan wel te retourneren. Wat kan de certificaathouder hieraan doen?

Productbladen zijn niet langer verplicht en hebben de status van informatief. Zie SVMS-008 onder documenten op de website. Deze bladen kunnen nog ingezet worden om helpen te voldoen aan de eisen in hoofdstuk 5 inzake de afzet van sloopmaterialen.