Print pagina
FAQ/Interpretatie
Toetspunten
Normtekst
Hoofdstuk 6 Verlening / verlenging van het systeemcertificaat
6.7 Tijdsbesteding certificatie-instelling

De tijdsbesteding voor het uitvoeren van beoordelingen door de certificatie-instelling dient te worden bepaald volgens de tabellen 6.7.1 en 6.7.2, waarbij tevens de daarin opgenomen aanvullende bepalingen in acht dienen te worden genomen.


Tabel 6.7.1: tijdsbesteding initiële beoordeling

Aantal
medewerkers

Fase 1 onderzoek
[uren]

Fase 2 onderzoek

[uren]

Projectbeoordeling

[uren]

Totale tijdsbesteding

[uren]

1-10

4

4

8

16

11-25

4

8

8

20

26-45

4

12

8

24

46-65

4

16

8

28


Tabel 6.7.2: tijdsbesteding periodieke beoordeling

Aantal medewerkers

Kantooraudit

[uren / jaar]

Projectbeoordeling

[uren / jaar]

Totale tijdsbesteding

[uren / jaar]

1-10

8

8

16

11-25

8

12

20

26-45

12

16

28

46-65

16

20

36

 1. Onder de initiële beoordeling zoals bedoeld in tabel 6.7.1 wordt verstaan de situatie dat de organisatie op het moment dat de beoordeling plaatsvindt niet beschikt over een certificaat volgens de BRL SVMS-007. Nadat het certificaat is verstrekt (initiële certificatie) dient ook in het eerste certificatiejaar het aantal projectbeoordelingen te worden bepaald op basis van tabel 6.7.2.
 2. De tijdsbesteding voor de herbeoordeling zoals bedoeld in paragraaf 6.6 is gelijk aan de tijdsbesteding voor de kantooraudit in het kader van de periodieke beoordeling (zie tabel 6.7.2, eerste kolom). Het is ter beoordeling aan de certificatie-instelling of er ten behoeve van de herbeoordeling aanvullende tijd nodig is voor de beoordeling van documenten en / of de afhandeling van openstaande afwijkingen.
  Op het moment van de herbeoordeling dient het vereiste aantal projectbeoordelingen (zie tabel 6.7.2) in het achterliggende certificatiejaar te zijn uitgevoerd. Indien hieraan niet wordt voldaan, worden de resterende projectbeoordelingen uitgevoerd als onderdeel van de herbeoordeling.
 3. Bij een sloopaannemer met meer dan 65 medewerkers wordt de tijdsbesteding bepaald overeenkomstig accreditatienorm NEN-EN-ISO/IEC 17021-1 en onderliggende documenten.
 4. Indien door omstandigheden het aantal projectbeoordelingen in een certificatiejaar (zie tabel 6.7.2) niet is uitgevoerd, dienen de ontbrekende aantallen in het daarop volgende certificatiejaar alsnog te worden uitgevoerd. De CI legt een dergelijke maatregel schriftelijk in het dossier vast. Deze maatregel kan slechts één keer in een certificatieperiode worden toegepast. Als hier niet aan kan worden voldaan, dient de CI het certificaat in te trekken.
 5. Indien de sloopaannemer is gecertificeerd volgens meerdere systeemcertificatieregelingen, dient de certificatie-instelling de gecombineerde audittijdsbesteding te bepalen en te motiveren in overeenstemming met de NEN-EN-ISO/IEC 17021-1 en onderliggende normdocumenten.
 6. Onder het aantal medewerkers zoals bedoeld in de tabellen 6.7.1 en 6.7.2 wordt verstaan het gemiddeld aantal medewerkers (uitgedrukt in full time eenheden) op jaarbasis dat betrokken is bij de uitvoering van de sloopwerkzaamheden. Hierbij worden de ingehuurde krachten meegerekend.
 7. De in de tabellen genoemde tijdsbesteding is inclusief rapportage. De tijdsbesteding voor één projectbeoordeling bedraagt 4 uur (inclusief rapportage). Het aantal projectbeoordelingen wordt dus als volgt bepaald: tijdsbesteding projectbeoordeling / 4. De tijdsbesteding voor de kantooraudit dient voor ten minste 80% op de bedrijfslocatie van de sloopaannemer te worden ingevuld.
 8. Bij de overname van een certificaat door een andere certificatie-instelling dient ten minste een herbeoordeling plaats te vinden (zie punt 2). Het is ter beoordeling aan de overnemende certificatie-instelling of er aanvullende tijd nodig is voor de beoordeling van documenten en / of de afhandeling van openstaande afwijkingen die zijn uitgeschreven door de andere certificatie-instelling. Bij een overname kan het certificaat pas worden verstrekt nadat alle afwijkingen zijn gesloten. De overige bepalingen inzake herbeoordeling zijn bij overname van het certificaat door een andere certificatie-instelling onverkort van toepassing.
 9. Indien onder het certificaat van de sloopaannemer meerdere vestigingen vallen die zelfstandig worden aangestuurd, geldt bij de initiële en periodieke beoordeling een extra tijdsbesteding van 4 uur. In dat geval wordt het aantal projectbeoordelingen bepaald per vestiging.
 10. Indien onder het certificaat meerdere werkmaatschappijen vallen dan wordt de tijdsbesteding voor audits en projectbeoordelingen conform de tabellen 6.7.1 en 6.7.2 bepaald per werkmaatschappij, uitgezonderd de moedermaatschappij / holding. De overige punten in deze paragraaf worden eveneens per werkmaatschappij toegepast. Indien de werkmaatschappijen vallen onder één en hetzelfde managementsysteem, kan door de certificatie-instelling de volgende korting op de tijdsbesteding van de kantooraudit worden toegepast: (tijdsbesteding grootste werkmaatschappij) + (tijdbesteding andere werkmaatschappijen x 50%).
Geldend vanaf 31-01-2017
Hoofdstuk 6 Verlening / verlenging van het systeemcertificaat
6.7 Tijdsbesteding certificatie-instelling
Toetspunt
Schouwingslijst
BRL SVMS-007
Bedrijf D I
Project
Paragraaf
FAQ/Interpretatie
FAQ
Indien er in een jaar weinig projecten worden aangenomen door bijvoorbeeld de economische crisis, hoe zit het dan met de projectverdelingen en de voortzetting van het certificaat?

Indien het aantal projectbeoordelingen in een certificatiejaar niet is uitgevoerd, dienen de ontbrekende aantallen in het daarop volgende certificatiejaar alsnog te worden uitgevoerd. Deze maatregel kan slechts één keer in een certificatieperiode van drie jaar worden toegepast. Als hier niet aan kan worden voldaan, dient de CI het certificaat in te trekken.