Print pagina
FAQ/Interpretatie
Toetspunten
Normtekst
Hoofdstuk 4 Eisen te stellen aan het proces
4.3 Sloopprojecten waarbij10m3 of meer sloopmateriaal vrijkomt
4.3.2 Inspectie sloopobject/ stoffeninventarisatie

De sloopaannemer dient te beschikken over een procedure voor de inspectie van het sloopobject en de uitvoering van een stoffeninventarisatie, die ten minste bestaat uit:

  • vaststelling van vrijkomende gevaarlijke afvalstoffen, waaronder wordt verstaan de hieronder als a aangeduide categorie van sloopmaterialen zoals bedoeld in de Regeling Bouwbesluit 2012, en de hoeveelheid daarvan;
  • vaststelling van de overige vrijkomende sloopmaterialen, de indicatieve hoeveelheden en de aard en omvang van mogelijke verontreinigingen;
  • inventarisatie van de bodemgesteldheid en de aanwezigheid van eventuele bodemverontreinigingen en verontreinigde funderingen;
  • inventarisatie en evaluatie van risico’s voor de arbeidsveiligheid in relatie tot de sloopmethode, mogelijke aanwezigheid van gevaarlijke stoffen en / of andere risicofactoren;
  • een inventarisatie en evaluatie van de risico’s van het geplande sloopproject in relatie tot de (constructieve veiligheid van) belendende percelen en overige omgevingsfactoren;
  • een inventarisatie van de mogelijkheden voor de inrichting van de slooplocatie en de aan- en afvoerroutes.

Voorafgaand aan de uitvoering van het sloopproject wordt een inspectie / stoffeninventarisatie uitgevoerd volgens de eisen in deze paragraaf. De resultaten worden geregistreerd en bewaard in het projectdossier.


De stoffeninventarisatie dient ten minste te omvatten de categorieën van sloopmaterialen die op grond van de Regeling Bouwbesluit 2012 op de slooplocatie dienen te worden gescheiden (artikel 8.9 Bouwbesluit 2012, juncto artikel 4.1 Regeling Bouwbesluit 2012). Dat betreft de volgende categorieën van sloopmaterialen:

a.

als gevaarlijk aangeduide afvalstoffen als bedoeld in hoofdstuk 17 van de afvalstoffenlijst bedoeld in de Regeling Europese afvalstoffenlijst, voor zover deze stoffen niet in de onderdelen b tot en met j van dit lid zijn opgenomen;

b.

teerhoudende dakbedekking, al dan niet met dakbeschot;

c.

teerhoudend asfalt;

d.

bitumineuze dakbedekking, al dan niet met dakbeschot;

e.

niet-teerhoudend asfalt;

f.

vlakglas, al dan niet met kozijn;

g.

gipsblokken en gipsplaatmateriaal;

h.

dakgrind;

i.

armaturen;

j.

gasontladingslampen.

Geldend vanaf 31-01-2017
Hoofdstuk 4 Eisen te stellen aan het proces
4.3 Sloopprojecten waarbij10m3 of meer sloopmateriaal vrijkomt
4.3.2 Inspectie sloopobject/ stoffeninventarisatie
Toetspunt
Schouwingslijst
BRL SVMS-007
Bedrijf D I
Project
Paragraaf
Toetspunt 061
Schouwingslijst BRL SVMS-007 Is er een procedure voor de inspectie van een sloopobject en het uitvoeren van een stoffeninventarisatie?
Bedrijf D I A afwijking als niet aanwezig en B afwijking als niet compleet. A/B1 -
Project -
Paragraaf 4.3.2
Toetspunt 062
Schouwingslijst BRL SVMS-007 Wordt voor uitvoering van het sloopproject een inspectie / stoffeninventarisatie uitgevoerd en worden de resultaten geregistreerd en bewaard in het projectdossier?
Bedrijf D I - A
A afwijking als niet aanwezig en B afwijking als niet compleet. Project A/B1
Paragraaf 4.3.2
FAQ/Interpretatie

Hier vindt u binnenkort de eventuele FAQ of interpretatie die horen bij deze (sub)paragraaf.