Print pagina
FAQ/Interpretatie
Toetspunten
Normtekst
Hoofdstuk 4 Eisen te stellen aan het proces
4.4 Spoedeisend sloopproject

Voor het uitvoeren van spoedeisende sloopprojecten zoals bedoeld in paragraaf 1.4, dient de sloopaannemer te beschikken over een werkinstructie. Daarin dienen ten minste de volgende onderwerpen zoals bedoeld in paragraaf 4.3 aan de orde te komen: inspectie sloopobject / stoffeninventarisatie, werkvoorbereiding, uitvoering sloop, behandeling en afvoer van sloopmaterialen en stoffenverantwoording. Bijzondere aandacht dient besteed te worden aan de communicatie met betrokken instanties en hulpdiensten en de eventuele afvoer van verontreinigde sloopmaterialen .


Gedurende de uitvoering van het spoedeisende sloopproject dient te worden voldaan aan (de relevante onderdelen uit) document SVMS-013 (Eisen te stellen aan de slooplocatie).


Gedurende de uitvoering van het spoedeisende sloopproject dient ten minste één medewerker op de slooplocatie aanwezig te zijn die conform paragraaf 3.1.1 deskundig is op het gebied van asbest[1]. De wijze waarop de Voorman Sloopwerken en / of de Uitvoerder Sloopwerken (zie paragraaf 3.1.1.) bij de uitvoering van het spoedeisende sloopproject betrokken wordt / worden, dient te zijn afgestemd op de aard en omvang van het sloopproject.


Daarbij dient in het bijzonder rekening te worden gehouden met veiligheids- en milieurisico’s tijdens de uitvoering van het spoedeisende sloopproject. De betrokkenheid van de Voorman Sloopwerken en / of Uitvoerder Sloopwerken wordt geregistreerd.


[1] Deze eis geldt niet indien het bouwwerk of object dat wordt gesloopt is gebouwd / vervaardigd op of na 01-01-1994.

Geldend vanaf 31-01-2017
Hoofdstuk 4 Eisen te stellen aan het proces
4.4 Spoedeisend sloopproject
Toetspunt
Schouwingslijst
BRL SVMS-007
Bedrijf D I
Project
Paragraaf
Toetspunt 088
Schouwingslijst BRL SVMS-007 Is er een werkinstructie ter zake het uitvoeren van spoedeisende sloopprojecten.
Bedrijf D I A afwijking als niet aanwezig en B afwijking als niet compleet. A / B1 -
Project -
Paragraaf 4.4
Toetspunt 089
Schouwingslijst BRL SVMS-007 Wordt tijdens de uitvoering voldaan aan de eisen uit de SVMS-013?
Bedrijf D I - -
A of B afwijking situationeel te bepalen, afhankelijk van deel van de normparagraaf waarop de afwijking betrekking heeft en / of de aard van de afwijkingen en de specifieke omstandigheden (zoals het moment in het sloopproces waarin de afwijking zich voordoet). Project A / B2
Paragraaf 4.4
Toetspunt 090
Schouwingslijst BRL SVMS-007 Is er bij het slopen van bouwwerk of object van voor 1994 ten minste één op het gebied van asbest deskundig medewerker aanwezig?
Bedrijf D I - A
A of B afwijking situationeel te bepalen, afhankelijk van deel van de normparagraaf waarop de afwijking betrekking heeft en / of de aard van de afwijkingen en de specifieke omstandigheden (zoals het moment in het sloopproces waarin de afwijking zich voordoet). Project A / B2
Paragraaf 4.4
Toetspunt 091
Schouwingslijst BRL SVMS-007 Is de betrokkenheid van Voorman en / of de Uitvoerder Sloopwerken afgestemd op sloopproject en geregistreerd.
Bedrijf D I - A
Project A
Paragraaf 4.4
FAQ/Interpretatie